Prevence rizik při provozu zdvihacích zařízení (ZZ)

Každá konstrukce zdvihacího zařízení je během své životnosti podrobena různým četným zatížením. Od vnějších a vnitřních sil, vlastní hmotnost, klopné a stabilizující momenty, přes klimatická zatížení, zatížení statické i dynamické, namáhání na únavu, vibrace, teplotu, až po zatížení od přídavných zařízení, hmotnost nákladu – přepravovanou hmotnost aj.

S životností je neodmyslitelně spjata spolehlivost zařízení, což je vlastnost spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase stanovených technickými podmínkami. Se spolehlivostí pak velmi úzce souvisí i bezpečnost jako zcela základní, sledovaná hodnota akcentovaná zejména pro skupinu tzv. vyhrazených zdvihacích zařízení.

Z výše uvedeného je zřejmé, že péče o zdvihací zařízení (ostatně jako o kterákoliv jiná, zde uvedená) musí zahrnovat mimo jiné i provádění pravidelných kontrolních činností. Jsou-li tyto částí celku ostatních potřebných náležitostí jako jsou kompetentní obsluha, vhodný údržbový systém a kvalitní opravy, pak jsou splněny předpoklady jak zamýšlených cílů s vysokou pravděpodobností dosáhnout.

Základní povinnosti zaměstnavatele

Základní povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik jsou uvedeny v prvních čtyřech odstavcích § 102 Zák. č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP) .

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) a ostatních předpisů ( technické normy, technické předpisy a technické dokumenty) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele (místní provozní předpisy), která mají za cíl předcházet rizikům a odstraňovat je, nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

V praxi to znamená, že provozovatel zdvihacích zařízení je povinen zajistit celou řadu činností, nezbytných pro komplexní zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu.  Bez ohledu na typ, druh a klasifikaci ZZ je to především provádění:

 1. kontrol      [ČSN ISO 12480-1 Příloha A:1999]
 2. revizí         [ČSN 27 0142:1991;  ČSN 33 2550:1992]
 3. revizních zkoušek      [ČSN 27 0142:1991]
 4. inspekcí        [ČSN ISO 9927-1:2010]
 5. zvláštního posouzení    [ČSN ISO 12482-1:1997]
 6. kontrola stavu ZZ podle technických podmínek výrobce
 7. základního a opakovaného školení kompetentních osob   [ČSN ISO 12480-1:1999]
 8. preventivních a podrobných prohlídek ocelových konstrukcí   [ČSN 73 2601:1989; ČSN EN 1090-1:2010]
 9. pravidelné preventivní údržby  ZZ  [dle TPV]
 10. prohlídek vázacích a závěsných prostředků  [interval 6-12 měs. dle klasifikace a použití ]
Další důležité související předpisy:

Zákon č. 309/2006 Sb., - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

§ 4 upravuje následující požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení:
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

 • a)   vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
 • b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
 • c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

§ 11  Zvláštní odborná způsobilost .

 1. Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž,údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.
 2. Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je
  • a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,
  • b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem;tento věk však nesmí být nižší než 18 let
  • c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,
  • d) odborná praxe v délce a v oboru stanoveném prováděcím právním předpisem,

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovuje bližší  požadavky  na  bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí, pro která neexistují zvláštní právní předpisy.

Toto nařízení definuje výklad následujících pojmů:

Používání   zařízení - je činnost  spojená  zejména  se  spouštěním, zastavováním,  dopravou,  opravou,  seřizováním,  manipulací,  úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu.

Průvodní dokumentace - je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž,  manipulaci,  opravy,  údržbu,  výchozí  a  následné pravidelné kontroly  a  revize  zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

Provozní   dokumentace - je soubor  dokumentů  obsahujících  průvodní dokumentaci,  záznam  o  poslední  nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li  tak  zvláštní  právní  předpis,  nebo  pokud  takový právní předpis   není   vydán,   stanoví-li   tak  průvodní  dokumentace  nebo zaměstnavatel,

Místní  provozní  bezpečnostní  předpis - je předpis zaměstnavatele upravující   zejména   pracovní  technologické  postupy  pro  používání zařízení  a  pravidla  pohybu  zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

Bezpečné provozování strojního zařízení je zde stanoveno mimo jiné následujícími minimálními požadavky:

 • § 3 odst. 1/a)    Používání  zařízení  k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu  s  provozní  dokumentací;  zaměstnavatel  může  stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou.
 • § 4 odst. 1    Kontrola  bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li  průvodní  dokumentace  k  dispozici,  stanoví  rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.
 • § 4 odst. 2    Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí  být  prováděna  nejméně  jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis,  popřípadě  průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.
 • § 4 odst. 3     Provozní  dokumentace  musí  být  uchovávána po celou dobu provozu zařízení.

Nařízení vlády č. 101/2005 - Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

§ 3 odst.4    Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

 • a)  Stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby,  oprav  a  rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních  a  výrobních  prostředků  a  zařízení,  s ohledem na jejich provedení,   doporučení   výrobce  a  způsob  používání,  požadavky  na pracoviště,  rizikové  faktory  způsobující  zhoršení technického stavu pracovních  a  výrobních  prostředků  a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště.
 • b)  Dodržování výše uvedených termínů a lhůt pro provádění činností a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění.
 • c)   Aby  výše stanovené termíny, lhůty a rozsah činností a dále  kontrolní  a  revizní  záznamy,  hlášení  údajů o stavu zařízení, byly vedeny způsobem, který umožní  uchovávání  a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické  podobě  tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Nařízení vlády č. 362/2005 – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb.,  - kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení

Zákon č. 251/2005 Sb. -  o inspekci práce

 • § 1 Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

Zákon č. 102/2001 Sb. -  o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.  - kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu


Provoz zdvihacích zařízení

Každá konstrukce zdvihacího zařízení je během své životnosti podrobena různým četným zatížením. Od vnějších a vnitřních sil, vlastní hmotnost, klopné a stabilizující momenty, přes klimatická zatížení, zatížení statické i dynamické, namáhání na únavu, vibrace, teplotu, až po zatížení od přídavných zařízení, hmotnost nákladu – přepravovanou hmotnost aj.

S životností je neodmyslitelně spjata spolehlivost zařízení, což je vlastnost spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a časech stanovených technickými podmínkami. více...

Kontaktní údaje

ALSTEG - Pavel Nesrsta

telefon: +420 774 630 099
email: info@alsteg.cz
kancelář: Nad Hájem 439/16, Praha 4, Hodkovičky